Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Atbalsts 20 eiro mēnesī pensijas vecumu sasniegušām personām, cilvēkiem ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušajiem – jautājumi un atbildes

Aktualitātes / Ziņas

Atbalsts 20 eiro mēnesī pensijas vecumu sasniegušām personām, cilvēkiem ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušajiem – jautājumi un atbildes

Saeima ir pieņēmusi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, kas stājās spēkā 2022. gada 29. janvārī. Tā mērķis ir mazināt negatīvu sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, kas saistītai ar energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu.

 

Likumā ir paredzēts laikā terminēts atbalsts 20 eiro mēnesī pensijas vecumu sasniegušām personām, cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti, un apgādnieku zaudējušajiem. Sabiedrībai ir daudz jautājumi par šo atbalstu, tāpēc Labklājības ministrija ir apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus un sagatavojusi uz tiem skaidrojošas atbildes.

 

Cik liels ir šis atbalsts un kam tieši tas pienākas?

Lai mazinātu izdevumus, kas saistīti ar energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu, par laiku no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim, tiks izmaksāts atbalsts 20 eiromēnesī, tātad - kopā 80 eiro (4 mēneši x 20 eiro). To saņems Latvijā dzīvojoši cilvēki, kuri šajā noteiktajā laikā ir Latvijā piešķirtās:

 • vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēji;
 • speciālās valsts pensijas saņēmēji;
 • izdienas pensijas saņēmēji, kuriir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta;
 • izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasniegušivecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte;
 • atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmēji;
 • kā arī pilngadīgi cilvēki, kuriem ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai ir noteikta invaliditāte un kurinav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, vai, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Šo atbalstu saņems aptuveni 553 tūkstoši pensiju, pabalstu un atlīdzību saņēmēji.

 

Vai ir jāraksta iesniegums, lai saņemtu šo atbalstu 20 eiro mēnesī un kā to izmaksās?

Atbalstu 20 eiro mēnesī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksās bez personas iesnieguma tām personām, kurām VSAA izmaksā kādu no augstāk minētajiem pakalpojumiem, pārskaitot uz Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, vai piegādājot to saņēmēja norādītajā dzīvesvietā bez maksas, t.i., kārtībā, kādā izmaksā līdz šim saņemto pensiju, pabalstu vai atlīdzību.

Kad uzsāks atbalsts 20 eiro mēnesī izmaksu?

Atbalsta 20 eiro mēnesī uzsāks:

 • · 2022.gada februārī, tām personām, kurām atbalstu izmaksās uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksājot par janvāri un februāri (40 eiro) un pēc tam par katru mēnesi atsevišķi (20 eiro par martu un 20 eiro par aprīli). Likumā ir atrunāts, ja 2022.gada februārī atbalsts par janvāri un februāri nav izmaksāts, to izmaksās 2022.gada martā papildu atbalstam par martu;
 • · 2022.gada martā, tām personām, kurām atbalstu izmaksās ar piegādi saņēmēja dzīvesvietā, atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksājot par janvāri, februāri un martu (60 eiro). Aprīlī izmaksās atlikušos 20 eiro.

Vai jauno atbalstu saņems arī izdienas pensijas saņēmēji?

Atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksās tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija vēl nav piešķirta, kā arī tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Kādos gadījumos jāiesniedz iesniegums, lai saņemtu atbalstu 20 eiro mēnesī?

Iesniegums VSAA jāiesniedz:

 • · pilngadīgai personai, kurai ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un kura ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai arī kurailīdz pensijas vecuma sasniegšanai ir noteikta invaliditāte, kā arī, ja šai personai ir noteikta invaliditāte un ir izsniegts VDEĀVK  atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
 • · Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējam, kuram ir noteikta invaliditāte.

Šādā iesniegumā jānorādaiesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods, iesniedzēja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese un Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, uz kuru pārskaitāms atbalsts.

Iesniegums nepieciešams arī atsevišķos gadījumos, kad, piemēram, apgādnieku zaudējušam studējošam jaunietim līdz 24 gadiem vienlaikus rodas tiesības gan uz atbalstu 20 eiro mēnesī, gan uz atbalstu 50 eiro mēnesī. Tad, lai saņemtu lielāko atbalstu 50 eiro mēnesī, šim studentam ir jāiesniedz iesniegums VSAA.Plašākai uzziņai aicinām sekot līdzi VSAA tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai.

 

Kad 20 eiro atbalsts jāpieprasa?

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu iesniedzams sešu mēnešu laikā no Likuma spēkā stāšanās dienas, vai no dienas, kad laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim personai rodas tiesības uz atbalstu 20 eiro mēnesī. Iesniegumu izskata un lēmumu par atbalsta 20 eiro mēnesī izmaksu pieņem 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, savukārt atbalstu sāk izmaksāt 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tā piešķiršanu.

 

Vai atbalstu var saņemt arī tie, kuri pašlaik nedzīvo Latvijā?

Nē, atbalstu 20 eiro mēnesī varēs saņemt tikai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ar to ir saprotama tāda persona, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, bet VSAA rīcībā ir informācija, ka tās dzīvesvieta ir citā valstī, tad tiek uzskatīts, ka šī persona nedzīvo Latvijā.

Kāds atbalsts 20 eiro mēnesī pienākas personai ar invaliditāti, kurai ir izsniegtsVDEĀVKatzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai?

Ja persona ir bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēja vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmēja, tad atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksās divkāršā apmērā, t.i., atbalstam 20 eiro mēnesī, kas rodas no augstāk minētās pensijas, pabalstavaiatlīdzības, papildus vēl izmaksās 20 eiro mēnesī. Piemēram, personai ar I grupas invaliditāti ir piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā un pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana. Šādā gadījumā personai tiks izmaksāts atbalsts 20 eiro mēnesī kā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invaliditātes gadījumāsaņēmējai un atbalsts 20 eiro mēnesī kā pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, saņēmējai - tātad, personai atbalsta apmērs sasniedz 40 eiro mēnesī.

Vai atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksās personai ar III grupas invaliditāti, kura strādā?

Ja persona ar invaliditāti, tostarp ar III grupas invaliditāti, dzīvo Latvijā un laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim saņem, piemēram, Latvijā piešķirto invaliditātes pensiju, atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā, tad viņai izmaksās atbalstu 20 eiro mēnesī.

Vai atbalstu 20 eiro mēnesī piešķirs par visu periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim, ja vecuma pensiju piešķir, piemēram, no februāra?

Jā, atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksās par visu atbalsta izmaksas periodu, ja vien laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 30. aprīlim cilvēkam rodas tiesības uz atbalstu.

Kā rīkoties, ja 22 gadus jaunam studējošam jaunietim, kuram tiek izmaksāta apgādnieka zaudējuma pensija, ir tiesības arī uz atbalstu 50 eiro mēnesī, ko izmaksā par bērnu?

Šādā situācijā jauniem ir tiesības uz lielāko – atbalstu 50 eiro mēnesī. Lai to saņemtu, viņam VSAA ir jāiesniedz iesniegums. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods, iesniedzēja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, kā arī Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

 

Plašākai uzziņai aicinām sekot līdzi arī VSAA tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn ieteikt Pinterest nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju