Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Nolikums par TO

Par biedrību / Nolikums par TO

APSTIPRINĀTS

Latvijas Neredzīgo biedrības kongresā Cēsīs,

2005.gada 10.augustā Lēmums Nr.6

 

NOLIKUMS PAR LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS TERITORIĀLAJĀM UN VIETĒJĀM ORGANIZĀCIJĀM

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.          Latvijas Neredzīgo biedrība — saīsināti LNB (turpmāk tekstā — Biedrība) sastāv no teritoriālajām organizācijām, kuras savukārt sastāv no vietējām organizācijām.

1.2.          Teritoriālo organizāciju izveido, reorganizē vai likvidē ar Biedrības Centrālās valdes (turpmāk tekstā — CV) lēmumu, bet vietējās organizācijas - ar teritoriālās organizācijas valdes lēmumu.

1.3.          Teritoriālajām organizācijām un vietējām organizācijām nav juridiskas personas statusa.

1.4.          Teritoriālās organizācijas un vietējās organizācijas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā - LR) likumdošanu, Biedrības statūtiem un šo Nolikumu.

2. TERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS

2.1.          Teritoriālās organizācijas (turpmāk tekstā — TO) lēmējinstitūcija ir pārstāvju sapulce (turpmāk tekstā - Konference), kuru sasauc ne retāk kā reizi 5 gados.

Ārkārtas TO Konferenci sasauc, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa attiecīgās TO biedru vai CV mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.2.           TO Konference:

2.2.1.     ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse ievēlēto pārstāvju. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo pārstāvju skaita. Ja Konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 15 dienu laikā sasauc atkaitotu Konfeienci ai to pasu darba kartību un pārstāvju sastāvu. Tādā gadījumā Konference ir lemttiesīga, ja piedalās ne mazāk kā viena ceturtā no pārstāvju kopskaita;

2.2.2.     apspriež TO valdes un revīzijas komisijas pārskatus un pieņem par tiem lēmumus;

2.2.3.     no rīcībspējīgiem Konferences pārstāvjiem uz laiku līdz 5 gadiem, atklāti vai aizklāti balsojot, ievēl TO valdi 3-10 cilvēku sastāvā un revīzijas komisiju 3-5 cilvēku sastāvā. TO revīzijas komisijā nedrīkst ievēlēt attiecīgo TO valžu locekļus, vietējo organizāciju valžu locekļus;

2.2.4.      atklāti balsojot ievēl pārstāvjus Biedrības pārstāvju sapulcei (turpmāk tekstā - Kongress). No pārstāvju sastāva izvirza kandidātus CV un Centrālās revīzijas komisijas vēlēšanām;

2.2.5.      apspriež un izlemj ar TO darbu saistītus jautājumus.

  1. 2.     j. Konfeienču starplaikā visu TO darbu vada valde. TO valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi pusgadā. Ārkārtas TO valdes sēdes sasauc, ja to pieprasa viena trešā daļa valdes locekļu vai biedrības CV 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.4.           TO valde uz laiku līdz 5 gadiem, atklāti balsojot, no sava sastāva ievēl priekšsēdētāju un vietnieku. Priekšsēdētāju maiņas gadījumā 5 dienu laikā bijušais TO valdes priekšsēdētājs Biedrības CV priekšsēdētāja noiīkotas pieņemšanas — nodošanas komisijas klātbūtnē nodod visas lietas un materiālās vērtības jaunievēlētajam TO valdes priekšsēdētājam.

2.5.            TO valde:

2.5.1.      ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no ievēlēto locekļu skaita. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo locekļu skaita;                        3

2.5.2.      nodrošina šī Nolikuma, Biedrības augstākstāvošo institūciju, kā arī TO valdes lēmumu savlaicīgu izpildi;

2.5.           j.         vai izveidot vietējās organizācijas rajonos, pilsētās, citās apdzīvotās vietās, kā arī uzņēmumos un iestādēs. Par to izveidošanu 2 nedēļu laikā paziņo Biedrības Centrālai valdei un attiecīgai pašvaldībai;

2.5.4.      iesaista Biedrībā jaunus biedrus, it īpaši personas ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu (turpmāk tekstā - personas ar redzes zudumu); *

2.5.5.      kooidinē vietējo organizāciju darbu un sniedz tām nepieciešamo palīdzību;

2.5.6.      oiganizē sabiediiskā aktīva sanāksmes, seminārus un citus pasākumus;

2.5.7.      nosaka pāistāvju pārstāvības normu TO Konferencei un izvirza pārstāvjus dažādiem Biedrības pasākumiem;

2.5.8.      oiganizē personu ar redzes zudumu sociālo rehabilitāciju, iesaista viņus profesionālajā apmācībā;

2.5.9.      sadarbojoties ar pašvaldībām, medicīnas un izglītības iestādēm, apzina savā īeģionā piimskolas un skolas vecuma vājredzīgus un neredzīgus bērnus un sniedz informāciju par rehabilitācijas un apmācības pieejamības iespējām;

2.5.10.                          sniedz          informāciju par tehniskajiem palīglīdzekļiem, konsultē par to pielietošanu, rūpējas par Biedrības biedru dzīves kvalitātes uzlabošanu;

2.5.11.                                       sadarbojas       ar pašvaldību institūcijām, ka ari uzņemumiem, iestadem un organizācijām personu ar redzes zudumu sociālo problēmu risināšanā;

2.5.12.   var veikt saimniecisku darbību, saskaņojot ar Biedrības CV priekšsēdētāju;

2.5.13.             ne retāk kā reizi gadā apspriež TO valdes priekšsēdētāja pārskatu par TO valdes darbu;

2.5.14.izskata TO biedru iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus;

2.5.15.      kārto TO biedru reģistru pēc Biedrības Centrālās valdes apstiprinātas formas. Par izmaiņām TO biedru reģistrā paziņo Biedrības CV viena mēneša laikā;

2.5.16.     iekasē iestāšanās, biedra naudu un izsniedz biedra karti;

2.5.17.organizē biedriem atpūtas pasākumus;

2.5.18.popularizē Biedrības darbību;

2.6.           TO valdēm var būt algoti darbinieki, kurus, saskaņā ar darba likumdošanu, darbā pieņem un atbrīvo Biedrības CV priekšsēdētājs pēc attiecīgās TO valdes priekšsēdētāja ieteikuma.

2.7.            TO valdes priekšsēdētājs:

2.7.1.      vada TO valdes darbu, bez pilnvaras darbojas TO valdes vārdā saskaņā ar Biedrības statūtiem un šo Nolikumu. Atbild par TO darbu;

2.7.2.      atbild par TO valdei lietošanā nodotā kustamā un nekustamā īpašuma saglabāšanu un izmantošanu. Nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai;

2.7.3.      atbild par TO valdes uzskaites, finansu, korespondences u.c. dokumentācijas atbilstību CV „Lietvedības instrukcijai”;

2.7.4.      organizē TO valdes, Konferences, Biedrības Kongresa un CV lēmumu (par attiecīgo TO) izpildi;

2.7.5.      nepieciešamības gadījumos organizē apgādi ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

2.7.6.      organizē personu ar redzes zudumu sociālo rehabilitāciju;

2.7.7.      sadarbojas ar citām invalīdu biedrībām un organizācijām Latvijā un ārzemēs;

2.7.8.      koordinē vietējo organizāciju darbu;

2.7.9.      organizē kultūras, sporta, atpūtas u.c. pasākumus;

2.7.10.                  veic      biedru apsekošanu (apmeklēšanu);

2.7.11.organizē projektu izstrādi un iesniegšanu dažādu fondu un palīdzības programmu rīkotajos konkursos;

2.7.12.                            palīdz         vientuļiem biedriem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm saņemt materiālos pabalstus vai cita veida palīdzību;

2.7.13.                        palīdz           biedrus iekārtot sociālās aprūpes iestādēs vai sociālajās mājās;

2.7.14.iesaista Biedrībā jaunus biedrus;

2.7.15.                       katrā valdes sēdē sniedz informāciju par sēžu starplaikā paveikto darbu. Sniedz Konferencei pārskatu par TO valdes darbu;