Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Privātuma atruna

Par biedrību / Privātuma atruna

PRIVĀTUMA ATRUNA

 

Vispārīgā informācija

 

Šī privātuma atruna nosaka kārtību, kādā Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" (turpmāk – Biedrība) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

 

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2019. GADA 17. JŪLIJĀ

 

Personas datu apstrādes Pārzinis - Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība", adrese: Braila iela 3, Rīga, LV-1024, tālrunis +371 67532607, elektroniskā pasta adrese: info@lnbiedriba.lv.

 

Datu aizsardzības speciālists Āris Augstkalns (personas datu aizsardzības speciālista apliecības Nr.290), elektroniskā pasta adrese: datu.specialists@lnbiedriba.lv.

 

Šī Privātuma atruna ir attiecināma uz fiziskajām personām jeb uz Biedrības biedriem (potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem); Biedrības apmeklētājiem, Biedrības tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

 

Personas datu apstrādes mērķi

 1. Pakalpojuma sniegšana Biedrības telpās un ārpus tām, norēķinu apstrāde, datu ievade informācijas sistēmās un citām spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajām veicamajām darbībām, klientu iesniegumu izskatīšanai, pakalpojuma kvalitātes kontrolei, izziņu sniegšanai uz pieprasījumiem.
 2. Šajā Privātuma atrunā ietverto datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā atrunā tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem mērķiem un nepieciešami pastāvošo līgumattiecību vai normatīvo aktu prasību izpildei.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

 1. Regulas 6.panta 1. punkta a), b), c) apakšpunkti un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts, ar mērķi, nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumus, atsevišķos gadījumos, lai  nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par sociālā pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles,  uzlabotu sociālā pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām);

Datu apstrādei nepieciešamās personas datu kategorijas

 1. Fiziskai personai saņemot pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pārzinis kā iestāde apstrādā datu subjekta identificējošo informāciju. Lai īstenotu sociālā pakalpojumu sniegšanas mērķi, Pārzinis apstrādā visplašāko iespējamo personas datu apjomu, kas ietver  -  vārdu, uzvārdu,  personas kodu,  kontaktinformāciju, dzīvesveidu, informāciju par invaliditāti,  informāciju par saņemtajiem sociāliem pakalpojumiem u.c. informāciju pēc nepieciešamības.

Personas datu apstrādes glabāšanas termiņš

 1. Personas datu glabāšanās termiņu nosaka vai tas izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
 2. Personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību.
 3. Nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus.
 4. Sniedzot pakalpojumus un aktivitātes, Pārzinis ievēro normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus.

Personas datu saņēmēji

 1. Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa.
 2. Trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus.
 3. Saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.
 4. Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

 

Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.  

Informējam, ka Pārzinis nenodos Jūsu personu datus uz trešajām pasaules valstīm, (valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts).

 

Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai. 
 2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu. 
 3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu -  tiesības “tikt aizmirstam”). 
 4. Atsevišķos gadījumos, Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;
 5. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

Datu subjekts, izmantojot Regulā noteiktās tiesības, var vērsties pie Biedrības sekojošā kārtībā: sūtot pieprasījumu ar elektroniskā pasta starpniecību, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz info@lnbiedriba.lv; nosūtot Biedrībai rakstveida vēstuli; rakstveida formā klātienē Biedrības telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Personas datu aizsardzība

 1. Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu, lai nodrošinātu, pārskatītu un uzlabotu personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
 2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.