Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Revīzijas komisijas nolikums

Par biedrību / Revīzijas komisijas nolikums

LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBA CENTRĀLĀS REVĪZIJAS KOMISIJAS NOLIKUMS


                                                                                            I.    Vispārīgie noteikumi

 1. Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās revīzijas komisijas nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās revīzijas komisijas (turpmāk - Komisija) darbības uzdevumus, kompetenci, sastāva veidošanu un darba kārtības noteikšanu.
 2. Komisija ir neatkarīga Latvijas Neredzīgo biedrības (turpmāk - LNB) revīzijas institūcija. Komisija darbojas sabiedriskā kārtā saskaņā ar LNB Statūtiem, LNB iekšējiem normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 3. Komisija savā darbībā ir neatkarīga, objektīva, nepieļauj kompromisu attiecībā uz veicamās revīzijas kvalitāti, izvērtējot revīzijas gūto informāciju, pamatojas uz faktiem un neietekmējas no citu izteiktā viedokļa.
 4. Nolikumu un Nolikuma grozījumus apstiprina LNB Centrālā valde.

                                               II.    Komisijas uzdevumi, tiesības, pienākumi un atbildība

 1. Komisijas uzdevumi:

5.1.   kontrolēt statūtu ievērošanu un LNB institūciju lēmumu izpildi;

5.2.   kontrolēt sūdzību un iesniegumu izskatīšanas pareizību un savlaicīgumu;

5.3.   sniegt ieteikumus LNB teritoriālajām organizācijām par darbības uzlabošanu;

5.4.   kontrolēt LNB teritoriālo organizāciju biedru naudu izlietojumu,

5.5.   koordinēt LNB teritoriālo organizāciju revīzijas komisijas darbu;

5.6.   veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,

5.7.   sadarboties ar LNB teritoriālo organizāciju revīzijas komisijām;

5.8.   izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

5.9.   pēc Kongresa, LNB Centrālā valdes, LNB Centrālās valdes priekšsēdētājas pieprasījuma veikt revīziju LNB teritoriālajās organizācijās.

 1. Komisijas tiesības:

6.1.   pieprasīt no revidējamās institūcijas Komisijas darba nepieciešamos dokumentus;

6.2.   nepieciešamības gadījumā pieaicināt speciālistus revīzijas veikšanai un konsultācijai;

6.3.   piedalīties LNB Centrālās valdes sēdēs, sēžu materiālu saņemot ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kārtējās sēdēs.

 1. Komisijas pienākums ir visus izdevumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar LNB Centrālo valdi.
 2. Komisijas atbildība:

8.1.   par savu darbību vai bezdarbību Komisija ir atbildīga LNB biedru pārstāvju sapulcei (turpmāk - Kongress);

8.2.   Komisijas locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, ko Komisijas locekļi savas vainas dēļ ir radījuši LNB.

                                                                                            III.    Komisijas sastāvs

 1. LNB Centrālā valde ievēl Komisiju trīs personu sastāvā līdz pieciem gadiem.
 2. Komisija atklāti balsojot no savas vidus ievēl tās priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.
 3. Komisijas sastāvā nedrīkst būt CV locekļi, Biedrības pārvaldes darbinieki, kā ari Biedrības uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji.
 4. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus (rakstveidā saskaņojot ar CV), ja revīzijas veikšanai nepieciešamas speciālas zināšanas tehnikā, finansēs vai citā nozarē. Ekspertam ir jābūt kompetentam ekspertīzes veikšanas jomā, ko apliecina dokuments par attiecīgas izglītības iegūšanu. Eksperts sniedz Komisijai rakstveida atzinumu un atbild par tā objektivitāti. Eksperts nepiedalās Komisijas lēmumu pieņemšanā un neatbild par tiem. Komisija ir tiesīga vienas ekspertīzes veikšanai pieaicināt vairākus ekspertus.
 5. Komisijas locekļiem un Komisijas pieaicinātiem ekspertiem un speciālistiem ir aizliegts izpaust informāciju, kura iegūta pildot revidenta pienākumus, izņemot LR normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
 6. Komisijas locekļa pilnvaras izbeidzas pirms Nolikuma 8.punktā noteiktā termiņa šādos gadījumos:

14.1.    ja Komisijas loceklis iesniedz LNB valdei atlūgumu;

14.2.    ja Komisijas loceklis kļūs sāk pildīt administratīvu amatu;

                                                                                   IV.    Komisijas darba kārtība

 1. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi Komisijas locekļi. Komisija savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
 2. Ja kāds Komisijas loceklis nepiekrīt lēmumam, iebildumus noformē rakstiski un pievieno lēmumam. Komisijas loceklis, kura rakstveida iebildumi ir pievienoti lēmumam, nav atbildīgs par pieņemto lēmumu.
 3. Pirms katras revīzijas veikšanas Komisija sagatavo revīzijas darbības plānu.
 4. Komisijas revīzijas ir kārtējās un ārkārtējās.

18.1.        Kārtējās revīzijas veikšanu Komisija veic ne mazāk kā vienu reizi gadā.

18.2.    Ārkārtējo revīzijas veikšanu var pieprasīt Kongress, LNB Centrālā valde, LNB Centrālās valdes priekšsēdētāja, LNB teritoriālā organizācija vai pati Komisija.

 1. Veicot revīziju Komisijai ir tiesības pieprasīt skaidrojumus no personāla, kas ir saistītas ar revidējamo jautājumu.
 2. Revīzijas rezultātā Komisija sagatavo revīzijas pārskata ziņojumu (turpmāk - Pārskata ziņojums). Pārskata ziņojumā Komisija norāda:

20.1.    komisijas vispārējo atzinumu par revidējamo jautājumu;

20.2.    iebildumus un norādes uz konstatētiem trūkumiem;

20.3.    norādi uz revīzijas ierobežojumiem;

20.4.    ieteikumus, kas izriet no revīzijas gaitā izdarītajiem secinājumiem un kam ir noteiktas prioritātes, atkarībā no ietvertā riska līmeņa (augsts, vidējs, zems);

20.5.    citas ziņas.

 1. Pārskata ziņojumu, ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kongresa sapulces dienas, Komisija nosūta Kongresa pārstāvjiem.
 2. Ja Komisijas izdevumi ir saskaņoti Nolikumā noteiktajā kārtībā, tad tos apmaksā no LNB līdzekļiem.