Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Tiflotehnika

Pakalpojumi / Tiflotehnika

Tiflotehnika ir speciālie tehniskie palīglīdzekļi, kas paredzēti personām ar funkcionāliem redzes traucējumiem vai anatomiskiem defektiem personu rehabilitēšanai, integrēšanai sabiedrībā, mobilitātes un patstāvīgu darbošanās spēju pilnveidošanai.

Process, lai saņemtu tehniskos palīglīdzekļus:
 
IZVĒLIES TEMATU:

1. Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz, nosūta elektroniski (ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu) vai pa pastu šādus dokumentus:

 • Rakstisku iesniegumu brīvā formā vai izmantojot veidlapu ( Pielikums Nr.1 ), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (ja ir), nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli, kā arī informāciju par vēlamo saziņas veidu (ierodoties personīgi biedrībā vai nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību).
 • Ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, iesniegumā papildus norāda personas likumiskā pārstāvja personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (MK Noteikumos Nr. 250, 20.3. Punkts) ( Pielikums Nr.2 ).
 • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai(  Pielikums Nr.3 ), kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību izsniegts ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas ja invaliditāte nav noteikta pēc redzes, bet ir nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi funkcionālu redzes traucējumu dēļ
 • Ja personai ir redzes funkcionēšanas traucējumi uz kuru pamata noteikta invaliditāte Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai var neiesniegt.
 • Ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, persona papildus augstāk minētajiem dokumentiem iesniedz  MK. Noteikumos Nr.250 21.punkta apakšpunktā minētos dokumentus.

Dokumenti jāsūta pa pastu vai jānogādā Latvijas Neredzīgo biedrības Tiflotehnikas nodaļā, Braila ielā 3, Rīga, LV-1024.

2. Saņemto dokumentu izskatīšana un lēmuma pieņemšana

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Latvijas Neredzīgo biedrība mēneša laikā no dokumentu saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 • par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, reģistrējot personu datubāzē attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 • par personas uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, reģistrējot personu datubāzē;
 • par atteikumu personai piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja iesniegtie dokumenti neatbilst minētajām prasībām vai nav pagājis tehniskā palīglīdzekļa noteiktais lietošanas laiks (skatāmi sadaļā „Tehnisko palīglīdzekļu katalogs”), pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Sīkāku informāciju par piešķiršanas kārtību varat lasīt 2021. gada 20. aprīļa Ministru kabineta Noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku".

3. Vienreizēja samaksa

Saņemot tehnisko palīglīdzekli, persona samaksā vienreizēju iemaksu par katru tehnisko palīglīdzekli pakalpojuma sniedzēja kasē vai kontā. Vienreizēju iemaksu veic šādā apmērā (MK 1474, 21. punkts):

 • 1.1. par bērnu – 1,42 euro;
 • 1.2. par personu, kas vecāka par 18 gadiem – 7,11 euro

*No vienreizējās iemaksas (uzrādot attiecīgu izziņu) ir atbrīvota persona (MK 1474. 23. punkts)

 • 1.3. kurai noteikts trūcīgās personas statuss;
 • 1.4. kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • 1.5. kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārās ārstniecības iestādē.
 • 1.6. kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā

Vienreizējo iemaksu var veikt:

Latvijas Neredzīgo biedrībā , Braila ielā 3, Rīgā, Tiflotehnikas nodaļā norēķinoties skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, vai veicot pārskaitījumu uz šādiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Latvijas Neredzīgo biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008004000
Banka: AS "Citadele banka"
Konta Nr.: LV63PARX0003415500003
Mērķis: Vienreizējā iemaksa, vārds, uzvārds, personas kods, tehniskā palīglīdzekļa nosaukums
Summa: EUR 7,11 vai 1,42

4. Saņemšana

Tehniskos palīglīdzekļus var saņemt Latvijas Neredzīgo biedrībā Tiflotehnikas nodaļā, Braila iela 3, Rīga, LV-1024.

Pēc pieprasījuma un uzaicinājuma saņemšanas, tehniskie palīglīdzekļi konkrētā datumā un laikā tiek nogādāti:

 • Liepājas Neredzīgo biedrībā, Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407. Tālrunis 63431535
 • Rēzeknes teritoriālajā organizācijā, Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV-4601. Tālrunis 64622167
 • Cēsu teritoriālajā organizācijā, Kr.Valdemāra iela 13, Cēsis, LV-4101. Tālrunis 64122761
 • Daugavpils teritoriālajā organizācijā, Čiekuru iela 5-17, Daugavpils LV-5413. Tālrunis 65439037
 • Jelgavas teritoriālajā organizācijā, O.Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001. Tālrunis 63023165
 • Ventspils teritoriālajā organizācijā, Baldones iela 16, Ventspils, LV-3601. Tālrunis 63622519
 • Jēkabpils teritoriālajā organizācijā, Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV-5201. Tālrunis 22376512

LNB tiflotehnikas nodaļa

Laura Ostrovska Kaspars Riekstiņš
Tiflotehnikas nodaļas vadītājs

Kontaktinformācija
Tiflotehnikas nodaļa
Braila iela 3, Rīga, LV-1024 
67533828
29195034
tiflotehnika@lnbiedriba.lv

Tiflotehnikas

Klientu pieņemšanas laiks

Pirmdiena: 9:00 - 16.30  
Otrdiena: 9:00 - 16:30  
Trešdiena: 9:00 - 18.00  
Ceturtdiena: 9:00 - 16:30 
Piektdiena: 9:00 - 16:30  
Sestdiena: brīvs
Svētdiena: brīvs

*Pusdienu pārtraukums katru darba dienu no plkst. 12.00 - 12.30.

Tiflotehnika aktualitātes: