Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Par asistenta pakalpojuma saņemšanu pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas

Aktualitātes

Par asistenta pakalpojuma saņemšanu pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas

Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 09.11.2020. – 06.04.2021. spēkā bija Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” norma, kas noteica, ka ārkārtējās situācijas laikā asistenta pakalpojumam piešķirtās un neizmantotās stundas persona ar invaliditāti var izmantot sociālās iekļaušanās jeb brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu.

Ar 07.04.2021. ārkārtējā situācija valstī tiek atcelta, tomēr virkne epidemioloģiskās drošības pasākumu joprojām paliek spēkā, līdz ar to ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuri nosaka, ka laika periodā, kamēr spēkā ir epidemioloģiskās drošības pasākumi, kuri liegs personām ar invaliditāti pilnvērtīgi izmantot asistenta pakalpojumu, to varēs saņemt atvieglotā kārtībā, kāda tā bija ārkārtējās situācijas laikā.

Tātad asistenta pakalpojumam piešķirtās un neizmantotās stundas persona ar invaliditāti varēs izmantot sociālās iekļaušanas jeb brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu, tik ilgi, kamēr valstī būs spēkā epidemioloģiskās drošības pasākumi, kuri liegs personām ar invaliditāti pilnvērtīgi izmantot asistenta pakalpojumu.


  1. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējs asistenta pakalpojumu epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ nevar izmantot atbilstoši piešķirtajiem mērķiem, tad asistentam atalgojums tiks aprēķināts atbilstoši iepriekšējos trijos mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantotajam stundu skaitam. Asistentam un asistenta pakalpojuma saņēmējam sociālajā dienestā ir jāiesniedz parakstīts pārskats par iepriekšējā mēnesī sniegto/saņemto asistenta pakalpojumu, bet trešo personu apliecinājumi par izmantoto stundu atbilstību nav jāsniedz.

  2. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējs arī epidemioloģiskās drošības pasākumu laikā var izmantot asistenta pakalpojumu piešķirtajiem mērķiem, piemēram, iet uz darba vietu, saņemt ārstniecības pakalpojumu, apmeklēt bankomātu u.c. vietas, un to var apliecināt līgumā noteiktajā kārtībā, tad reāli sniegtās asistenta pakalpojuma stundas tiks apmaksātas līdzšinējā kārtībā, t.i., saskaņā ar līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteikto.

  3. Atskaišu iesniegšanas procesu sociālajam dienestam ir jāorganizē pēc iespējas attālināti, izvairoties no dokumentu aprites klātienē. Par atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību katrā pašvaldībā un katrā individuālajā situācijā ir jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā, kurš organizē atskaišu pieņemšanu.

  4. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējam beidzas iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma lēmuma un līguma periods, tad asistenta pakalpojums bez personas iesnieguma automātiski netiek atjaunots vai pagarināts. Asistenta pakalpojuma pieprasītājam arī epidemioloģiskās drošības pasākumu laikā ir jāraksta iesniegums un pašvaldības sociālā dienesta organizētajā kārtībā jāiesniedz sociālajā dienestā. Iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pašvaldības sociālais dienests izskata viena mēneša laikā, līdz ar to  tas sociālajā dienestā ir jāiesniedz savlaicīgi.

  5. Pirmreizējie asistenta pakalpojuma pieprasītāji un personas, kuras ilgstoši nav saņēmušas asistenta pakalpojumu (iepriekšējos trijos mēnešos asistenta pakalpojums nav izmantots), arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, kamēr spēkā būs epidemioloģiskās drošības pasākumi, asistenta pakalpojumu bez apliecinājumu iesniegšanas varēs saņemt ne vairāk kā 10 h nedēļā.