Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Statūti un nolikumi

Par biedrību / Statūti un nolikumi

STATŪTI - ir augstākais Latvijas Neredzīgo biedrību reglamentējošais dokuments.

1. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS
1.1 Biedrības nosaukums ir "Latvijas Neredzīgo biedrība" - saīsināti LNB (turpmāk tekstā -Biedrība), nosaukuma tulkojums angļu valodā - Latvian Society of the Blind.

2. BIEDRĪBAS MĒRĶI
2.1 Apvienot biedrībā personas ar redzes invaliditāti, viņu domubiedrus un atbalstītājus;
2.2 Panākt personu ar redzes invaliditāti integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu;
2.3 Apzināt un iesaistīt Biedrībā personas ar redzes invaliditāti un nodrošināt viņu interešu aizstāvību;
2.4 Sekmēt personu ar redzes invaliditāti izglītību, kultūru, sportu, sociālo rehabilitāciju, arodapmācību, nodarbinātību un apgādi ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī vides un informācijas pieejamību;
2.5 Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību;
2.6 Veicināt LNB biedru informācijas pieejamības, komunikācijas un pieredzes apmaiņas iespējas, motivējot viņus iegūt labu izglītību un algotu darbu;

3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1 Biedrība dibināta 1926. gada 16. jūnijā uz nenoteiktu laiku un ir sabiedriskās organizācijas «Latvijas Neredzīgo savienība" tiesību un saistību pārmantotāja.

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA
4.1 Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apņemas ievērot biedrības statūtus.
4.2 Fizisku personu Biedrībā uzņem pēc personiska rakstveida iesnieguma no 16 gadu vecuma. Personām ar redzes invaliditāti ir jāuzrāda invaliditāti apliecinošs dokuments. Biedrībā var iestāties arī persona, kura ir jaunāka par 16 gadiem, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida piekrišanu.
4.3 Iesniegumu par fiziskas personas uzņemšanu Biedrībā izskata tuvākās teritoriālās organizācijas (turpmāk - TO) tuvākajā valdes sēdē. Biedra uzņemšanas gadījumā TO valde iekasē iestāšanās un biedra naudu.
4.4 Ja TO valde pieņem lēmumu atteikt uzņemt par biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir tiesības viena mēneša laikā no motivēta atteikuma saņemšanas dienas prasīt jautājuma izskatīšanu Biedrības Centrālajā valdē (turpmāk tekstā - CV).
4.5 Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to attiecīgās TO valdei, ja TO izveidotas vietējās organizācijas (turpmāk - VO), tad par izstāšanos no biedrības biedrs var paziņot attiecīgajai VO valdei, kas 5 dienu laikā to paziņo attiecīgajai TO valdei.
4.6 Ar attiecīgās TO valdes vai CV lēmumu biedrības biedru var disciplināri sodīt vai izslēgt no Biedrības, ja biedrs:
4.6.1 trīs mēnešus pēc statūtos noteiktā termiņa nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2 nepilda Biedrības institūciju lēmumus;
4.6.3 nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības;
4.6.4 veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.6.5 nodara būtisku kaitējumu Biedrības darbībai vai prestižam.
4.7 Jautājumu par Biedrības biedra- fiziskas personas izslēgšanu, attiecīgā TO valde vai CV izskata tuvākajā sēdē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. TO valdei vai CV, lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šī lēmuma motivācija, jāpaziņo rakstveidā izslēgtajam biedram un attiecīgās TO vai VO valdei 5 dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4.8 Lēmumu par juridiskas personas uzņemšanu un izslēgšanu pieņem CV. Uzņemšanas gadījumā CV iekasē iestāšanās un biedra naudu.

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1 Biedrības biedriem ir tiesības:
5.1.1 iesniegt rakstveidā Biedrības institūcijām jautājumus un ierosinājumus par Biedrības darbu un mēneša laikā saņemt no tām atbildi;
5.1.2 piedalīties Biedrības pārstāvju un institūciju vēlēšanās, kā arī rīcībspējīgiem biedriem, kuri rakstveidā piekrituši būt par attiecīgās valdes vai revīzijas komisijas locekli, tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldes un kontroles institūcijās;
5.1.3 ik gadu pēc Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā dokumentu iesniegšanas termiņa iepazīties ar Valsts ieņēmumu dienestam iesniegto biedrības iepriekšējā gada pārskatu;
5.1.4 iepazīties ar visu Biedrības institūciju sēžu protokoliem un lēmumiem;
5.1.5 izstāties no Biedrības vēlētām institūcijām, par to rakstveidā paziņojot attiecīgajai institūcijai.
5.2 Biedrības biedru pienākumi ir:
5.2.1 ievērot šo statūtu prasības;
5.2.2 pildīt Biedrības institūciju lēmumus;
5.2.3 piedalīties Biedrības darbā, apmeklēt savas TO vai VO biedru sapulces, kā arī aktīvi līdzdarboties Biedrības attīstības veicināšanā;
5.2.4 katru gadu līdz 30.decembrim nomaksāt biedra naudu;
5.2.5 saudzēt un vairot Biedrības īpašumu;
5.2.6 sekmēt Biedrības autoritātes celšanu sabiedrībā.

6. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
6.1 biedrība organizēta pēc teritoriālā principa – Biedrības biedri apvienoti TO un VO pēc viņu dzīvesvietas, darbavietas, mācību vietas, vai ņemot vērā biedra personiskās intereses.
6.2 Biedrība sastāv no teritoriālajām struktūrvienībām - TO, kuras savukārt var sastāvēt no vietējām struktūrvienībām - VO. TO un VO nav juridiskas personas statusa.
6.3 TO izveido, reorganizē vai likvidē ar CV lēmumu, bet VO - ar TO valdes lēmumu.
6.4 TO un VO darbojas saskaņā ar šiem statūtiem un CV apstiprinātu nolikumu, kas stājas spēkā vienlaicīgi ar CV lēmuma pieņemšanu par Nolikuma apstiprināšanu.
6.5 Nolikums par TO un VO regulē to darbību, nosaka pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas, saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas skaitlisko sastāvu, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību, pilnvaru termiņus.
6.6 TO darbību pārrauga CV.

7. BIEDRĪBAS BIEDRU PĀRSTĀVJU SAPULCES (KONGRESA)
SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA
7.1 Biedrības biedru pārstāvju sapulce (turpmāk tekstā - Kongress) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2 Kārtējo Kongresu CV sasauc ne retāk kā reizi piecos gados, kā arī visos gadījumos, kad tā sasaukšana nepieciešama Biedrības interesēs. Ārkārtas Kongresu sasauc, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa no biedru kopskaita, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.
7.3 Biedrības Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse ievēlēto pārstāvju.
7.4 Lēmumus Kongress pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo pārstāvju skaita. Lai pieņemtu lēmumu par Biedrības reorganizāciju vai pašlikvidāciju, ir nepieciešamas vairāk kā divas trešdaļas klātesošo pārstāvju balsu.
7.5 No biedra - juridiskas personas, Kongresā piedalās viens rakstveidā pilnvarots pārstāvis.
7.6 Katram pārstāvim Kongresā ir viena balss. Pārstāvim nav balsstiesību, ja Kongress lemj par darījuma noslēgšanu ar šo pārstāvi, prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret viņu.
7.7 Ievēlētiem pārstāvjiem nav tiesību savas pilnvaras nodot trešajām personām.
7.8 Ja kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, tad ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā sasauc atkārtotu Kongresu ar to pašu darba kārtību un pārstāvju sastāvu. Tādā gadījumā Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz divi ievēlētie pārstāvji.
7.9 Kongress:
7.9.1 apspriež CV, Centrālās revīzijas komisijas (turpmāk tekstā - CRK) pārskatus un pieņem lēmumus par Biedrības darbību;
7.9.2 izdara grozījumus statūtos. Ja izstrādātos grozījumus statūtos biedrību un nodibinājumu reģistrs nereģistrē, tad trūkumu novēršanai tajos, CV sasauc Kongresu ar jau iepriekš ievēlētajiem pārstāvjiem;
7.9.3 lemj par Biedrības reorganizāciju vai pašlikvidāciju;
7.9.4 no rīcībspējīgajiem Kongresa pārstāvjiem, kuri rakstveidā piekrituši būt par CV vai CRK locekļiem, uz laiku līdz pieciem gadiem ievēl 9 (deviņus) CV locekļus un 3 (trīs) CRK locekļus;
7.9.5 Par CRK locekļiem nevar ievēlēt, CV locekļus, Biedrības pārvaldes darbiniekus, kā arī Biedrības uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus;
7.9.6 CV un CRK locekli var atsaukt kongress.

8. IZPILDINSTITŪCIJA
8.1 Biedrības izpildinstitūcija ir Centrālā valde.
8.2 Centrālā valde:
8.2.1 atklāti balsojot no sava sastāva uz laiku līdz 5 gadiem ievēl Biedrības CV priekšsēdētāju un vienu vai divus priekšsēdētāja vietniekus, nosaka viņu darba pienākumus un atalgojumu;
8.2.2 ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no CV locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo CV locekļu vienkāršu balsu vairākumu;
8.2.3 ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi CV locekļi rakstveidā papīra formātā vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts atbilstoši normatīvajiem aktiem, nobalso par lēmuma pieņemšanu. Šādu lēmumu pieņemšanas un apstiprināšanas kārtību nosaka CV;
8.2.4 ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kongresa kompetencē;
8.2.5 pārzina un vada Biedrības lietas, pārvalda un vairo Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, statūtiem un Kongresa lēmumiem;
8.2.6 organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem;
8.2.7 Ne retāk kā reizi gadā izskata Biedrības un Biedrības uzņēmumu saimnieciskās darbības rezultātus un pieņem attiecīgus lēmumus;
8.2.8 kārto biedru reģistru. Informācija par biedriem ir pieejama tikai Biedrības biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībsargājošām institūcijām;
8.2.9 nosaka iestāšanās un biedra naudas apmērus fiziskām un juridiskām personām, kā arī no šīm maksām atbrīvojamo personu loku;
8.2.10 nosaka pārstāvības normu Kongresam, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību, sasauc Biedrības Kongresu, sagatavo CV pārskata ziņojumu u.c. materiālus, organizē to nosūtīšanu pārstāvjiem ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kongresa;
8.2.11 par savu darbību ir atbildīga Kongresam un sniedz tam pārskatu.
8.3 Priekšsēdētājam un vienam vai diviem vietniekiem pārstāvības tiesības ir katram atsevišķi, bet pārējie CV locekļi Biedrību pārstāv kopīgi.
8.4 Darba kārtība, izskatāmie materiāli un lēmumu projekti CV locekļiem jāsaņem ne vēlāk kā 3 dienas pirms sēdes, darbam piemērotā formātā.
8.5 Ārkārtas CV sēdes sasauc, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa no CV locekļiem, 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
8.6 CV sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra CV locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu.
8.7 CV locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu vainas dēļ.

9. SAIMNIECISKĀS UN FINANSIĀLĀS DARBĪBAS KONTROLES INSTITŪCIJA
9.1 Centrālā revīzijas komisija:
9.1.1 ir Biedrības revīzijas institūcija. Par savu darbību tā ir atbildīga Kongresam un sniedz tam pārskatu. Pārskata ziņojumu, ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kongresa, nosūta Kongresa pārstāvjiem;
9.1.2 atklāti balsojot no sava sastāva ievel priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru;
9.1.3 ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no locekļu skaita. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo locekļu skaita;
9.1.4 veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, kā arī kontrolē statūtu noteikumu ievērošanu un Biedrības institūciju lēmumu izpildi;
9.1.5 reizi gadā dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.1.6 izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.1.7 sniedz ieteikumus Biedrības institūcijām par Biedrības darbības uzlabošanu;
9.1.8 darbojas sabiedriskā kārtā. Tās faktiskos izdevumus, pēc saskaņošanas ar CV, apmaksā no Biedrības līdzekļiem;
9.1.9 koordinē TO revīzijas komisiju darbu.
9.2 CRK locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu vainas dēļ.

LNB Centrālās valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe

Statūti apstiprināti Rīgā, 2017.gada 10.oktobrī..