Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/047

AktualitātesLatvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 19.septembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/047 īstenošanu un uzsākusi šī projekta darbību realizāciju.

Projekta īstenošanai:

-         2019.gada 3.septembrī noslēgts līgums Nr.LNB 2019/03 ERAF ar SIA „BUILD INVEST LATVIA” par energoefektivitātes darbu veikšanu EUR 188 752,50 (Viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro 50 centi) bez PVN apjomā;

-        2019.gada 4.septembrī noslēgts līgums  Nr. LNB 2019/05 ERAF ar SIA “Marčuks” par būvuzraudzības veikšanu par kopējo summu EUR 3 627,62 (trīs tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro 62 centi);

-        Autoruzraudzību veic SIA “Komercveiksmes” 2018.gada 12.novembrī noslēgtā līguma Nr.LNB2018/22/2 ietvaros par summu EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.