Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/017

AktualitātesLatvijas Neredzīgo biedrība 2020.gada 21.septembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/19/I/017 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 5 mēneši, tas ir līdz 2021.gada 20.februārim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 171 441,43, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 145 725,17 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 25 716,26. 

2020.gada 2.oktobrī izsludinātā iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā” ID Nr.LNB 2020/9 ERAF rezultātā 2020.gada 16.novembrī noslēgts līgums ar būvuzņēmēju SIA „Build Invest Latvia” Nr.LNB 2020/9 ERAF par būvdarbu veikšanu Braila ielā 4, Rīgā. Līguma summa EUR 115 562,57 bez PVN. Līguma ietvaros 2020.gada 8.decembrī, pamatojoties uz būvuzņēmēja sniegto informāciju, būvobjektā noteikts tehnoloģiskais būvdarbu pārtraukums sakarā ar neatbilstošiem laika un meteoroloģiskajiem apstākļiem. 2020.gada 8.decembrī noslēgta Vienošanās Nr.1 pie Līguma Nr.LNB 2020/9 ERAF, precizējot Līguma darbības termiņu. Līguma termiņš – 12 kalendārās nedēļas no būvdarbu uzsākšanas līdz gala nodošanas akta parakstīšanai.

2020.gada 14.oktobrī izsludinātās Cenu aptaujas „Būvuzraudzība objekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā” būvdarbiem” ID Nr. LNB 2020/10 ERAF rezultātā 2020.gada 16.novembrī noslēgts līgums Nr.LNB 2020/10 ERAF ar SIA „Marčuks” par būvuzraudzības veikšanu Braila ielas 4, Rīgā būvdarbiem.

2020.gada 23.decembrī ierosināti grozījumi projektā, jo saistībā ar nepiemērotiem meteoroloģiskajiem apstākļiem būvdarbu veikšanai un noteikto tehnoloģisko pārtraukumu faktiska projekta īstenošana nav uzsākta un nenotiek, kā rezultātā līdz 6 mēnešiem ir nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu, nosakot to līdz 2021.gada 18.augustam.

Grozījumu rezultātā projekta īstenošanas termiņš ir 11 mēneši, tas ir līdz 2021.gada 18.augustam.

 

2020.gada 28.decembris