Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/046

Aktualitātes
Latvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 3.decembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 27 mēneši, no kuriem 9 mēneši ir faktiskā projekta īstenošana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 583 936,51, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 496 346,03 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 87 590,48. 

Galvenās projekta darbības ir:
- tehniskās dokumentācijas izstrāde;
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir – ārējo norobežojošo konstrukciju, 1.stāva grīdas siltināšana , ēkas jumta pārseguma siltināšana, durvju un logu nomaiņu un siltināšanu, apkures sistēmas modernizāciju, ventilācijas sistēmas atjaunošana , ēkas apgaismojuma modernizācija;
- būvuzraudziba;
- autoruzraudzība;
- projekta vadība;
- publicitātes nodrošināšana.

Projekta īstenošanai:

- iepirkuma – Atklāts konkurss Nr.LNB 2020/11 ERAF „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” piedāvājumu izvērtēšanas rezultātā 2021.gada 31.martā pieņemts lēmums par uzvarētāja noteikšanu. 2021.gada 13.aprīlī ar SIA „APSA BŪVE” noslēgts līgums LNB 2020/11 ERAF par būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai LNB ēkai Braila ielā 10” par kopējo summu EUR 382 505,26. Līguma izpildes laiks – 6 mēneši;

- saskaņā ar iepirkuma „Būvuzraudzība Latvijas Neredzīgo biedrības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem” ID Nr.LNB 2019/05/ERAF 2.daļas rezultātiem 2021.gada 30.aprīlī noslēgts līgums ar SIA „CMB” Nr. LNB 2019/05/2 ERAF „Būvuzraudzība Latvijas Neredzīgo biedrības ēkas Braila ielā 10, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem”  par kopējo summu EUR 8 550,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

- autoruzraudzību nodrošina SIA „Komercveiksmes” 2018.gada 12.novembrī noslēgtā Līguma Nr.LNB2018/22/1 ietvaros par kopējo summu EUR 5 000,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

2021.gada 31.maijā Apliecinājuma kartē saņemts “Ieraksts par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi”. Faktiski  Būvdarbi objektā uzsākti 2021.gada 1.jūnijā.

 Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.


2021.gada 11,jūnijs