Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

VARAM noslēgts sadarbības memorands ar Latvijas Neredzīgo biedrību un Cēsu pašvaldību

Aktualitātes

VARAM noslēgts sadarbības memorands ar Latvijas Neredzīgo biedrību un Cēsu pašvaldību

Rīga, 2018. gada 1. augusts. – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas Neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētāju Svetlanu Sproģi un Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu par atbalstu kompleksiem emisiju samazinošiem pasākumiem energoefektivitātes paaugstināšanā. Memoranda mērķis ir sekmēt klimata pārmaiņu ierobežojošo pasākumu īstenošanu iekļaujošā veidā vietējā un nacionālā mērogā, t.sk., lai veicinātu personu ar redzes invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanu un sociālo aizsardzību.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Vairākus gadu desmitus atpakaļ celtās mājas ar laiku ir novecojušas, un tām ir nepieciešami būtiski atjaunošanas darbi. Pašvaldības iesaistīšanās iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanas procesos ir būtiska, it sevišķi, ja atbalsts ir vitāli nepieciešams iedzīvotājiem ar redzes invaliditāti. Noslēgtais memorands sekmēs sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai kopīgiem spēkiem īstenotu inovatīvu pilotprojektu un sasniegtu mūsu mērķi – veicinātu Latvijas Neredzīgo biedrības īpašumā esošo ēku energoefektivitāti un iedzīvotāju labklājību. Tas ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, vienlaikus palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, kā arī paaugstinās ēku iedzīvotāju dzīves kvalitāti.”

Sadarbības memorands noslēgts, ievērojot 2015. gada 12. decembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu, kas paredz globālo rīcību klimata pārmaiņu novēršanai un paredz saistošus mērķus klimata pārmaiņu ierobežošanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšanā, kā arī apzinoties starptautiskās saistības, kas Latvijas Republikai būs klimata un enerģētikas jomā periodā līdz 2030. gadam, turklāt ņemot vērā arī nepieciešamību klimata mērķu sasniegšanā iesaistīt pašvaldības, privāto sektoru un plašāku sabiedrību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsāks darbu pie priekšizpētes, lai invalīdu biedrību dzīvojamās ēkās īstenotu kompleksus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kuru ietvaros izmantotu atjaunojamos energoresursus. VARAM pilotprojekta priekšizpēte tiks veidota saskaņā ar klimata un energoefektivitātes mērķiem Latvijā, kas īstenojami līdz 2030.gadam.

Informācija pārpublicēta no http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=26293