Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Stājas spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi

Pakalpojumi / Tiflotehnika

Stājas spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi
Š.g. 1.maijā stājās spēkā jauni 2021.gada 20.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 250 (turpmāk - Noteikumi) "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku".

Noteikumos tika veiktas izmaiņas tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas kārtībā, mainīti tehnisko palīglīdzekļu lietošanas termiņi un papildināts noteikumu pielikums ar jauniem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

IZMAIŅAS NOTEIKUMOS TEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANĀ


1) biedrība vājredzīgām personām (sākot ar III invaliditātes grupu vai, ja personai redzes asums labāk redzošajai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,3 vai redzes lauks abās acīs sašaurināts mazāk nekā par 20 grādiem no fiksācijas punkta) un neredzīgām personām nodrošina tiflotehniku – šo noteikumu pielikumā minētos tehniskos palīglīdzekļus;

2) lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz biedrībā iesniegumu un ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību izsniegts ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas. Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai var neiesniegt, ja persona pretendē uz tehnisko palīglīdzekli, kas paredzēts to funkcionēšanas traucējumu novēršanai vai mazināšanai, uz kuru pamata noteikta invaliditāte, un Invaliditātes informācijas sistēmā vai valsts komisijas sniegtajā informācijā par invaliditātes noteikšanu norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes funkcionēšanas traucējumi.
3) lai saņemtu šo noteikumu  minēto tehnisko palīglīdzekli (glikometrs ar runas funkciju), persona papildus iesniegumam iesniedz endokrinologa atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību;
4) lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli - specializētās palīgprogrammas mobilajiem telefoniem teksta palielināšanai vai pārvēršanai skaņā persona (izņemot personu ar I un II invaliditātes grupu, kurai Invaliditātes informācijas sistēmā vai valsts komisijas sniegtajā informācijā par invaliditātes noteikšanu norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes funkcionēšanas traucējumi) papildus iesniegumam iesniedz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai oftalmologa atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, kas apliecina, ka redzes asums labāk redzošajā acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1. un  ja tā nav pieprasījusi vai nelieto šo noteikumu pielikuma (mobilā tīkla telefons) minēto tehnisko palīglīdzekli un ir sasniegusi septiņu gadu vecumu;

5) personu atsaka uzņemt rindā ja - persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai personas dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē un viņai nepieciešami šo noteikumu pielikuma  minētie tehniskie palīglīdzekļi (asinsspiediena mērītājs ar runas funkciju),  (glikometrs ar runas funkciju),  (ķermeņa termometrs ar runas funkciju),  (ķermeņa svari ar runas funkciju)  (pārtikas svari ar runas funkciju);

 6) ja persona vēlas saņemt šo noteikumu pielikumā minētu tehnisko palīglīdzekli, bet tam ir paaugstināta funkcionalitāte vai tas ir īpaši aprīkots, persona to var iegādāties par saviem līdzekļiem. Šādā gadījumā no valsts budžeta līdzekļiem personai tiek segta šo noteikumu pielikumā iekļautā tehniskā palīglīdzekļa apakšgrupas analoga zemākā cena (turpmāk – kompensācija), bet starpību persona sedz no saviem līdzekļiem.

IZMAIŅAS TEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU LIETOŠANAS TERMIŅOS

1) asinsspiediena mērītājs ar runas funkciju - lietošanas termiņš 3 gadi;
2) taktilie baltie spieķi salokāmi vai nesalokāmi - lietošanas termiņš 1 gads;
3) palielināmie stikli ar gaismas avotu vai bez - lietošanas termiņš 2 gadi;
4) termometri klimatisko apstākļu mērīšanai ar runas funkciju -3 gadi;

INFROMĀCIJAI!
Personām, kas saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus līdz š.g.1.maijam ir attiecināmi iepriekšējie tehnisko palīglīdzekļu lietošanas termiņi. Jaunie lietošanas termiņi ir attiecināmi uz personām, kas saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus sākot no 01.05.2021.

JAUNI TEHNISKIE PALĪGLĪDZEKĻI NOTEIKUMU PIELIKUMĀ UN TO SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

1) skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas ierīce (Daisy) - lietošanas termiņš 5 gadi;

2) mobilā tīkla telefoni - lietošanas termiņš 5 gadi. Minēto tehnisko palīglīdzekli nodrošina bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte redzes traucējumu dēļ, pilngadīgām personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ, bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu, un pilngadīgām personām, kurām ir oftalmologa izsniegts atzinums, kas apliecina, ka redzes asums labāk redzošajā acī ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1 un ja nav saņēmis šo noteikumu pielikuma minēto tehnisko palīglīdzekli (specializētās palīgprogrammas mobilajiem telefoniem teksta palielināšanai vai pārvēršanai skaņā).

3) rakstu zīmju lasīšanas aparāts - lietošanas termiņš 5 gadi. Tehnisko palīglīdzekli var saņemt personas, kas saniegušas 7 gadu vecumu un kas strādā vai mācās, papildus nepieciešamajiem dokumentiem iesniedzot attiecīgo izziņu no darba vietas vai mācību iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba veikšanai vai mācību procesam.

4) taktils datora displejs - lietošanas termiņš 7 gadi. Tehnisko palīglīdzekli var saņemt personas, kuras papildus nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz biedrības sociālā darbinieka izsniegtu apliecinājumu par braila raksta prasmi;

5) datoru displeji ar skaņu - lietošanas termiņš 5 gadi.

Plašāku informāciju par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas kārtību var iegūt https://likumi.lv/ta/id/322623-kartiba-kada-latvijas-neredzigo-biedriba-un-latvijas-nedzirdigo-savieniba-sniedz-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus-un-nodrosina-tehniskos-paliglidzeklus--tiflotehniku-un-surdotehniku,

vai zvanot uz Tiflotehnikas nodaļu pa kontakttālruņiem: 6753382829195034,

vai rakstot uz e.pastu; tiflotehnika@lnbiedriba.lv.