Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Labi ir zināt!

Projekti › Realizētie projekti

Labi ir zināt!
Projekts ir realizēts
"Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem"

Projekta finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonds

Projekta mērķis:

Veicināt jaunu biedru piesaisti Latvijas Neredzīgo biedrībai, izstrādāt,  attīstīt un iesakņot organizācijas vizuālo identitāti, kas pieteiktu organizāciju kā konkurētspējīgu un līdzvērtīgu citām organizācijām publiskajā telpā, noorganizēt pieredzes apmaiņas braucienu un praktiskas nodarbības Biedrības teritoriālo un vietējo organizāciju vadītājiem un lielākajiem aktīvistiem,  kā arī sniegt jaunas zināšanas un pilnīgāku priekšstatu sociālo dienestu darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem par tēmām, kas cieši saistītas ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti.

Lai gan Latvijas Neredzīgo biedrība ir lielākā nevalstiskā organizācija, kas apvieno cilvēkus ar redzes invaliditāti, viņu ģimenes locekļus, draugus un paziņas, organizācijas biedru kopskaits ik gadu sarūk. Ņemot vērā, ka vairums organizācijas biedru ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, tad cienījamā vecuma dēļ ir skaidrojams šis biedru skaita sarukums. Lai stiprinātu organizācijas kapacitāti, nepieciešams vairot biedru skaitu tajā. Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  datiem ir zināms, ka liela daļa cilvēku ar redzes invaliditāti koncentrējas lauku teritorijās, kur viņiem ir apgrūtināta dažādas informācijas saņemšana. Sociālo dienestu darbinieki lauku teritorijās ir kā komunikācijas rīks starp cilvēku ar redzes invaliditāti un apkārtējo sabiedrību. Nereti sociālo darbinieku kompetences par šīs konkrētās mērķa grupas vajadzībām un aktualitātēm nav pietiekošas. Tādēļ projekta ietvaros īpaši svarīgi būtu sniegt teorētiskās zināšanas par redzes invaliditātes jomu šiem sociālo dienestu darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem (kopā 150 personām), lai turpmāk nodrošinātu šo zināšanu ilgtspēju. LNB rīkotajos informatīvajos semināros plānots iesaistīt 250 personas (150 sociālo dienestu un pašvaldību darbinieki, kā arī 100 LNB esošie un jaunie biedri, brīvprātīgie). Sociālais darbinieks bieži vien ir vienīgais informācijas nesējs tām sociālās atstumtības riska pakļautajām cilvēku grupām, kuras dzīvo lauku rajonos, tālu no pilsētu centriem. Sociālais darbinieks apgūstot jaunās zināšanas par personām ar redzes invaliditāti, spētu izvērtēt, kur praksē tās pielietot. Sociālo darbinieku informēšana un izglītošana par LNB organizāciju un tās sniegtajiem pakalpojumiem, stiprinās organizācijas kapacitāti un veicinās jaunu biedru piesaisti organizācijai.

Līdz ar projekta īstenošanu, būtiski pieaugs iedzīvotāju īpatsvars, kas pēdējo trīs gadu laikā ir iesaistījušies NVO aktivitātēs. Tieši informācijas trūkuma dēļ tie cilvēki ar redzes invaliditāti, kuri dzīvo lauku rajonos, pasīvi iesaistās Biedrības aktivitātēs, ja vispār iesaistās. Projekta ietvaros brīvprātīgo darbu veiks LNB teritoriālo organizāciju vadītāji, aktīvi apzvanot, apbraukājot vai kā savādāk sakomunicējot cilvēkus ar redzes traucējumiem tieši lauku rajonos, lai sniegtu tiem visu nepieciešamo informāciju par Biedrību, tās aktivitātēm un pieejamajiem pakalpojumiem. Līdz ar to pieaugs šo cilvēku iesaiste organizācijas aktivitātēs un Biedrībai palielināsies biedru skaits. Projektā plānots piesaistīt 100 jaunus biedrus LNB organizācijā.

LNB organizācijai visā Latvijas teritorijā atrodas 10 teritoriālās un 7 vietējās organizācijas, kurās vadītāja un vadītāja vietnieka amatu pienākumus brīvprātīgi veic 20 cilvēki. Šie cilvēki vairums gadījumos ir tās personas, kuras pirmās uzmeklē, uzrunā un „atgriež atpakaļ dzīvē” personas ar iegūtu redzes invaliditāti. Šie vadītāji stāsta par Latvijas Neredzīgo biedrību kopumā, par pieejamajiem pakalpojumiem (tiflotehniku, žurnālu „Rosme”, sociālo rehabilitāciju, kultūras pasākumiem un citām aktivitātēm). Viņu pārziņā ir arī dažādu projektu rakstīšana un īstenošana vietējā līmenī, sadarbība ar vietējām pašvaldībām un dažādām nevalstiskām organizācijām. Taču jāteic, ka ne vienmēr šiem vadītājiem ir atbilstošas zināšanas visu procesu īstenošanai, tādēļ ar projekta plīdzību tiks organizētas trīs dienu ilgas personības attīstības un pilnveidošanas apamācības un pieredzes apmaiņas brauciens uz rehabilitācijas un izziņas centru cilvēkiem ar invaliditāti "Dvēseles veldzes dārzs", kur tā vadītājs (arī Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs) Māris Ceirulis vadīs lekciju par vides pieejamību un universālo dizainu, dalīsies savā veiksmes stāstā par „Dvēseles veldzes dārzs” un sniegs pilnīgāku priekšstatu par Liepājas Neredzīgo biedrības darbību. Trīs dienu laikā tiek plānota Liepājas Neredzīgo biedrības apskate, vides pieejamības pētīšana pilsētvidē neredzīga gida pavadībā, lekcijas par universālo dizainu un vides pieejamību, kā arī finanšu piesaistes no dažādiem Latvijas finanšu fondiem jautājumu apskate profesionāļa uzraudzībā. Rezultātā visi teritoriālo un vietējo organizāciju vadītāji būs sapazinušies savā starpā, dalījušies savā pieredzē, aplūkojuši labās prakses piemērus- Liepājas Neredzīgo biedrību un rehabilitācijas un izziņas centru cilvēkiem ar invaliditāti "Dvēseles veldzes dārzs", noklausījušies lekcijas par universālo dizainu, vides pieejamību, ieguvuši zināšanas par finanšu piesaisti un citām aktuālām tēmām, tādejādi veicinot savas personības izaugsmi un paaugstinot savu konkurētspēju organizāciju vadītāju vidū.

Līdz šim ne vienmēr plašākas sabiedrības izpratne un sapratne pret NVO veiktajām aktivitātēm ir bijusi pozitīva. Sabiedrība nereti pauž neuzticību par NVO darbību, kompetencēm un ieguldījumu kopējās sabiedrības labā. Lai šo stereotipu mazinātu un izskaustu pavisam, projekta ietvaros Biedrības pārstāvji sagatavos un vadīs informatīvus seminārus sociālajiem darbiniekiem, pašvaldību pārstāvjiem un cilvēkiem ar redzes inavliditāti, viņu ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām, parādot, ka šīs sniegtās zināšanas ir konkurētspējīgas, lietderīgas un pamatotas, kas pēc tam tiks pielietotas apkārtējās sabiedrības labklājības veicināšanā. 

Līdz ar Biedrības mājas lapas vizuālās identitātes izveidi un tehniskajiem uzlabojumiem, tiks veicināta pozitīva tēla veidošana par Latvijas Neredzīgo biedrību gan Latvijas pilsētās, gan lauku rajonos, sniegta pilnvērtīga informācija, pateicoties kurai, sabiedrība varētu iegūt jaunu skatījumu par Latvijas Neredzīgo biedrības darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem, notiekošajām aktivitātēm un organizētajiem pasākumiem.

Kontaktinformācija
Sandra Smona Sandra Smona
28880203
projekti@lnbiedriba.lv

Labi ir zināt! aktualitātes: