Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Žurnālistu ētikas kodekss

Pakalpojumi / Žurnāls Rosme / Žurnālistu ētikas kodekss

Žurnāla ROSME žurnālistu ētikas kodekss

1. Vispārīgie principi

            1.1. Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Brīva un neatkarīga prese ir cilvēktiesību ievērošanas un sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti

            1.2. Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

            1.3. Žurnālistu pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un notikumiem. Žurnālisti ir par daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu,  aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.

2. Žurnālista uzdevumi

            2.1. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt patiesu un pārbaudītu informāciju.

            2.2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.

            2.3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, arī tad, ja viedokļi šķiet pašam nepieņemami, dod iespēju izteikt viedokli tām personām vai organizāciju pārstāvjiem, kuru rīcība vai teiktais iztirzāta publikācijā.

            2.4. Žurnālists respektē rakstā minēto personu vēlmi izlasīt materiālu pirms tā publicēšanas, taču patur tiesības nemainīt materiālu izklāstu, stilu un nesvītrot minētos patiesos faktus.

            2.5. Ziņas, fotogrāfijas, video un audio ierakstus un dokumentus žurnālisti vāc un izmanto tikai savu profesionālo pienākumu pildīšanai.

            2.6. Žurnālists nesniedz sabiedrisko attiecību pakalpojumus, vienmēr nodala reklāmu no ziņām un analītikas.

            2.7. Žurnālists atturas no cilvēka etniskās izcelsmes, tautības, profesijas, politiskās  pārliecības, reliģisko uzskatu vai seksuālās orientācijas pieminēšanas, ja šīm detaļām nav  nozīmes attiecīgajā kontekstā, it sevišķi, ja šādu faktu pieminēšana var šķist aizskaroša.

            2.8. Žurnālists izvairās no nepamatotas iejaukšanās cilvēku privātajā dzīvē un neizplata informāciju, kura ietekmē cilvēka reputāciju, neļaujot viņam aizstāvēties.

            2.9. Žurnālists ir personiski atbildīgs par sniegto informāciju un tās interpretāciju.

            2.10. Žurnālists nekavējoties un pilnībā izlabo savas kļūdas.

3. Žurnālista attiecības ar informācijas avotiem

            3.1. Žurnālists publikācijā neatklāj informācijas avotu bez tā piekrišanas.

            3.2. Atsaucoties uz anonīmo avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu un iespēju robežās paskaidro anonimitātes iemeslu.

            3.3. Žurnālista pienākums ir pārbaudīt avotu sniegto informāciju.

            3.4. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt. Izņēmumi pieļaujami, ja sabiedrībai svarīga informācija nav iegūstama citā veidā vai tiek veikti   žurnālistiski eksperimenti.

4. Žurnālistu darba neatkarība

            4.1. Žurnālists nevar būt politisko partiju biedrs, ne arī kandidēt valsts vai pašvaldību vēlēšanās.

            4.2. Žurnālists neiesaistās organizācijās, kas var traucēt profesionālo pienākumu    veikšanai vai kompromitēt viņu.

            4.3. Žurnālists nepieņem samaksu, dāvanas, pakalpojumus, priviliģētu apiešanos vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kas nav viņa darba vai brīvprātīgā darba devējs.

            4.4. Žurnālistam ir jāatsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām.

5. Žurnālistu savstarpējās attiecības

            5.1. Domstarpību gadījumus žurnālisti risina profesionāli godīgā diskusijā.

            5.2. Žurnālisti atbalsta cits citu, ja politiskās vai ekonomiskās varas pārstāvji cenšas ietekmēt redakcijas darbu.

            5.3. Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu un vienmēr norāda, ja tiek citēts cita medija saturs.

6. Ētikas kodeksa uzraudzības mehānisms

            6.1. Atrodoties darba vai brīvprātīgā darba attiecībās Latvijas Neredzīgo biedrības Izdevniecības nodaļā, žurnālists paraksta Ētikas kodeksu, tādējādi apliecinot, ka apņemas to ievērot.

            6.2. Ja žurnālistam jau ir saistošs žurnālistu profesionālās arodorganizācijas Ētikas kodekss, žurnāla «Rosme» Ētikas kodekss nav jāparaksta.

            6.3. Žurnāla «Rosme» Ētikas kodekss nav juridiski saistošs, tas ir profesionāļu brīvprātīgi pieņemts ētiskās uzvedības normu apkopojums.

            6.4. Ētikas kodeksa pārkāpumus koleģiāli izskata žurnāla «Rosme» redakcijas darbinieki, nepieciešamības gadījumā piesaistot Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāju.