Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Iedvesma jauniešos

Projekti › Realizētie projekti

Iedvesma jauniešos
Projekts ir realizēts

Projekta finansētājs: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

Viena no prioritātēm LNB organizācijā ir jauniešu kustības attīstīšana un veicināšana. Līdz šim veiktā izpēte par šo mērķa grupu liecina, ka jauniešiem ar redzes traucējumiem trūkst pārliecība par sevi, savām prasmēm un mērķiem. Liela daļa no viņiem kautrējas atzīt plašākai sabiedrībai, ka ir redzes invalīdi un baidās iesaistīties jebkādos projektos un aktivitātēs, kas tiek piedāvātas. Tādēļ nepieciešams izstrādāt lekciju kursu, kas sastāv no dažādu tēmu apskates. Jāveicina pārliecība par sevi, par savām spējām un prasmēm. Jo tikai maza daļa no visiem jauniešiem ir pārliecināti par sevi, dzīvo neatkarīgu dzīvi un apgūst sev vēlamās profesijas. Un globāli ir jāveicina vispārēja interese šajos jauniešos par iesaisti sabiedriskās aktivitātēs arī ārpus biedrības organizētajām. Ar sabiedrībā zināmu personību iesaistīšanu šajā projektā, varētu aizsākt ilgtspējīgu iedvesmojošu lekciju kursu kustību, kas piesaistītu ne tikai jauniešus ar redzes inavliditāti, bet arī citus jauniešus, tādejādi veidojot jaunas sadraudzības abu mērķa grupu starpā.

LNB jauniešu apvienība darbojas jau vairāk kā 6 gadus, taču darbība ir pasīva un balstās tikai uz pāris aktīvākajiem jauniešiem. Šie jaunieši iegulda savu laiku, enerģiju un zināšanas, lai attīstītu jauniešu kustību organizācijā un piesaistītu arvien jaunus biedrus, taču ar pašu resursiem ir krietni par maz, lai rosinātu interesi apkārtējos. Jāteic, ka šis projekts būs liels ieguvums tieši šiem jau esošajiem aktīvajiem organizācijas jauniešiem, kuri projekta sagatavošanās un īstenošanas procesā uzlabos savas organizatoriskās prasmes un paplašinās savu profesionālo redzeslauku, kas pēc tam ļaus dibināt sadarbības attiecības ar citām jauniešu organizācijām, kopīgi īstenojot dažādus projektus.

Kā viens no svarīgākajiem projekta uzdevumiem būs ne tikai jauniešu ar redzes traucējumiem aktivizēšana un iesaiste sabiedriskos procesos, bet arī apkārtējās sabiedrības izglītošana un informēšana par šo mērķa grupu. Ir jārada labās prakses piemēri, lai ieinteresētu apkārtējo sabiedrību sadarboties ar šiem jauniešiem. Jāveicina viņu iesaiste citās organizācijās, kas pārstāv jauniešu intereses. Lai šo procesu padarītu kvalitatīvāku un radošāku, projekta gaita, jeb vadītās lekcijas tiks piefiksētas un fotografētas. Informācija no šīm lekcijām tiks apkopota un izveidots informatīvs un izklaidējošs materiāls- buklets, kuru izdalīs arī citām jauniešu organizācijām. Tas kalpos arī kā reprezentatīvs materiāls- ar interesantu dizainu, saturīgu informāciju un atskatu uz projektā īstenotajām aktivitātēm.

  • Projekta mērķis ir sastādīt izglītojošu, motivējošu un iedvesmojošu lekciju kursu jauniešiem ar redzes traucējumiem, tādejādi veicinot viņu iesaisti organizācijas un apkārtējās sabiedrības kultūras, nodarbinātības un izglītības procesos. Lekciju kurss sastāvēs no jauniešiem aktuālām un noderīgām tēmām- sociālā uzņēmējdarbība, aktīvs un veseslīgs dzīvesveids, radošās industrijas Latvijā, jauniešu kustība, pašiedvesma un motivācija un improvizācija.

  • Izstrādāt informatīvu materiālu (bukletu) par īstenoto lekciju kursu, kur tiks atspoguļotas svarīgākās atziņas no šīm lekcijām. Buklets tiks papildināts ar atraktīvu dizainu un fotogrāfijām no lekcijām. Šis buklets kalpos kā reprezentatīvs jauniešu organizācijas materiāls, kas plašākai sabiedrībai sniegs pārliecību, ka cilvēki ar redzes traucējumiem ir nozīmīga, aktīva un konkurētspējīga sabiedrības daļa.

  • Ar RDIKSD atbalstu nodrošināt jauniešu organizācijas telpu komunālos maksājumus un kancelejas preču iegādi, sniedzot neatkarīgu un pielāgotu vidi jauniešu darbības attīstībai.