Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/046

Aktualitātes

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/046


Latvijas Neredzīgo biedrība īsteno projektu Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”.

Projekta īstenošanas termiņš ir 27 mēneši, no kuriem 9 mēneši ir faktiskā projekta īstenošana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 583 936,51, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 496 346,03 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 87 590,48. 

SIA „APSA BŪVE” 2021.gada 13.aprīlī noslēgtā līguma Nr.LNB 2020/11 ERAF „par būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai LNB ēkai Braila ielā 10” ietvaros veic ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākums, tas ir:

 - ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana;

  •  1.stāva grīdas siltināšana;

  • ēkas jumta pārseguma siltināšana;

  •  durvju un logu nomaiņu un siltināšana;

  • apkures sistēmas modernizācija;

  •  ventilācijas sistēmas atjaunošana;

  •  ēkas apgaismojuma modernizācija.

Uz 30.11.2021.būvdarbi objektā izpildīti par 57,41%.

Būvdarbu Līguma Nr.LNB 2020/11 ERAF izpildes laikā SIA „APSA BŪVE” ir izveidojušies  iepriekš neparedzami apstākļi, kas kavē laicīgu būvdarbu izpildi:

  • konstatētas Apkures, ventilācijas un klimata kontroles (AVK) projekta apjomu nesakritības ar Darbu apjomos (tāmēs) norādītajiem apjomiem, kā arī būvdarbu izpildes gaitā ir konstatētas būvprojekta risinājumu nesakritības ar Objekta faktisko stāvokli dabā. Ir nepieciešams veikt AVK projekta izmaiņas, lai Izpildītājs izbūvētu AVK sistēmu;

  • Izpildītājam nebija pieejamas AVK projekta izmaiņas un līdz ar to darbi Ventilācijas un Apkures sistēmas uzlabošanai kavējās par 2 mēnešiem, kas rada risku darbus Objektā nepabeigt plānotajā termiņā un ir nepieciešams pagarināt darbu izpildes termiņu ;

  • Saskaņā ar AS „Rīgas siltums” norādīto, ēkā esošais siltummezgls atrodas avārijas stāvoklī un nav ekspluatējams. Atbilstoši ēkas Braila ielā 10 energosertifikātam, ir jāveic Apkures sistēmas modernizācija, atjaunojot apkures sistēmu. Apkures sistēmas uzlabošanas darbus var veikt un ēkai nodrošināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, vienlaikus atjaunojot ēkas siltummezglu, jo bez siltummezgla nav iespējams palaist darbībā apkures sistēmu un bez siltummezgla nodošanas ekspluatācijā nav atļauts ekspluatēt apkures sistēmu.


30.11.2021. Līgumā Nr. LNB 2020/11 ERAF veikti grozījumi, noslēdzot Vienošanās Nr.1, ar kuriem:

- pagarināts būvdarbu izpildes termiņš līdz 31.01.2022.;

- iekļauti papildu būvdarbi par summu EUR 66 710,33;

- izslēgti būvdarbi par summu EUR 56 371,82

Būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA”CMB”. 

Autoruzraudzību nodrošina SIA „Komercveiksmes” .

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvede.


2021.gada 20.decembris